تماس :    02188903539-09121321268

   

مشاهده همه موارد

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به انجام تعهد

الزام به تحویل مبیع

الزام به پرداخت ثمن معامله

الزام به فک رهن

الزام به پرداخت حساب دوران وکالت

الزام به انتقال امتیاز تلفن

الزام به تکمیل ساختمان

تایید وتنفیذ فسخ مبایعه نامه وقرارداد

تنفیذ هبه نامه

تنفیذ صلح نامه

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد

 مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد

ابطال قرارداد و مبایعه نامه

ابطال تقسیم نماه و شراکتنامه

ابطال معامله فضولی

ابطال معامله به اخذ شفعه

ابطال سند مالکیت

ابطال وکالتنامه

تایید واعلام بی اعتباری سند

الزام به تنظیم سند اجاره رسمی

تخلیه ملک مسکونی

الزام موجر به تعمیر ساختمان

الزام به تحویل مورد اجاره

الزام به پرداخت اجاره بها

فسخ قراداداجاره

ابطال اجاره نامه تخلیه به جهت تعدی وتفریط

استرداد ودیعه

تایید وتنفیذ فسخ اجاره

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به شرط تملیک

تخلیه به جهت انتقال به غیر

تخلیه به دلیل تعدی وتفریط

الزام به تنظیم سند اجاره تجاری

تعدیل وافزایش اجاره بها

مطالبه حق وکسب وپیشه

مطالبه سرقفلی

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها

الزام به تحویل مورد اجاره تجویز انتقال منافع به غیر

تخلیه به جهت نوسازی ملک تجاری

مطالبه چک

مطالبه وجه سفته وبرات

استرداد چک وسند

ابطال سند در وجه حامل

الزام به ثبت علامت تجاری

دعاوی متصدی حمل  ونقل

کپی رایت

دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه اسناد تجاری

اعتراض به ثبت علامت تجاری و اختراع

صادرات وواردات

قراردادهای تجاری مفقود شدن سند تجاری

محکومیت تضامنی اسناد تجاری

الزام به ثبت اختراع

ثبت شرکت وعلامت تجاری

صدور حکم رشد

دعوی غایب مفقودالاثر

تعیین امین اموال

عزل قیم

عزل ونصب ناظر

تعیین کفیل

صدور حکم حجر

صدور حکم موت فرضی

 تنفیذ وصیتنامه

اثبات وصیت عهدی وتملیکی

ابطال وصیت نامه

تحویل موصی به

مهر موم وتحریر ترکه

اخذ ثمنیه اعیانی

قبول ورد ترکه

گواهی حصر وراثت

عزل وصی از وصایت

عدول از وصیت

عدول از ترکه

اخراج ثلث

مطالبه سهم الارث

ترکه اتباع خارجی

تقسیم ارث

اثبات شراکت

تقسیم مال مشاع

تعمیرساختمان مشاعی

تقسیم سهم الشرکه

افراز وفروش مال مشاعی

دستور فروش ملک مشاعی

الزام به ثبت تقسیم نامه

شرکتهای سهامی عام وخاص

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتهای تعاونی

شرکتهای تضامنی

شرکتهای نسبی

شرکتهای مختلط

انحلال شرکت وموسسه

صدور حکم توقف شرکت

صدور حکم ورشکستگی

مالیات شرکتها

ابطال صورتجلسه هیات مدیره

ابطال معاملات شرکتها

عزل مدیر عامل

تعیین مدیر تصفیه

الزام به انتقال سهام

ابطال صورتجلسات جامع عمومی

مطالبه اجرت دلالی

ابطال عملیات دلالی

اخذ خسارت اشیاء واموال از دلال

تقصیر دلالی

سهیم نبودن دلال در معامله

مسئولیت تضامنی دلال

 

بیمه کردن مال التجاره

خسارت بحری(اواری)

فروش مال التجاره

تقصیر حق العمل کار

مطالبه مخارج حق العمل کار

عیوب عدل بندی

مسئولیت خسارت اواری

استرداد مال التجاره

فروش ماللتجاره

مسئولیت متصدی حمل ونقل ناشی از خسارات

حوادث وتقصیر متصدی حمل ونقل

مرور زمان دعوی علیه متصدی حمل ونقل

کمیسیون ماده 100

تخلفات ساختمانی

اراضی فاقد کاربری مسکونی

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها

کمیسیون ماده 101 قانون شهرداریها

الزام به صدور پروانه

ابطال جواز ساختمانی

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها

گواهی عدم خلاف

الزام به صدور پایان کار

دستور موقت از تخریب بنای خلافی

کمیسیون ماده 55 قانون شهرداریها

اجرای رای داور

ارجاع به داوری

استعفای داور

ابطال رای داوری

انقضاءرای داوری

درخواست تعیین داور

اصلاح رای داوری

اخذ نظریه داوری

تعیین داور توسط دادگاه

ابطال عملیات اجرایی

مستثنیات دین

اعاده به وضع سابق

ابطال مزایده

اعتراض به ضبط  وثیقه

اعتراض ثالث اجرایی

توقیف عملیات اجرایی

اعتراض به عملیات اجرایی رفع اثر از اموال توقیفی

مزایده اموال منقول وغیر منقول

درخواست ثبت ملک

اظهارنامه ثبتی

اخذ صورت مجلس تفکیکی

اعتراض به تحدید حدود

ابطال رای هیات ماده 147 قانون ثبت وسند رسمی صادره

اجراییه ثبتی

بازداشت ومزایده اموال

هیات حل اختلاف مواد 146 و147 اصلاحی قانون ثبت

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی

اسناد مالکیت معارض

اجراییه ثبتی

توقیف عملیات اجرایی

اختلافات ثبتی

اعتراض به عملیات مامورین اجراء دستور رییس ثبت

درخواست افراز ملک مشاع

اصلاح سند

ممنوع الخروجی  ورفع ان

مطالبه  وجه چک طبق ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

الزام به ثبت ولادت

اصلاح شناسنامه

تغییر سن

دعاوی مربوط به اسناد سجلی

الزام به اخذ شناسنامه

تغییر جنسیت-ابطال شناسنامه

صدور گواهی فوت

تغییر نام و  تصییح نام

حذف نام همسر سابق

اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از محکوم به

تعدیل وتقسیط محکوم به

اعسار از پرداخت وجه

اعسار از پرداخت مهریه وتقسیط

قرارداد کار

مطالبات کار وکارگری

خاتمه قرارداد کار

حوادث ناشی از کار

بازنشستگی وفوت واز کار افتادگی کارگر

بیمه کارگری

مشمولین قانون کار

هیات تشخيص وهیات حل اختلاف رسیدگی به اختلافات کار وکارگری

حفاظت وبهداشت کار

پیمانهای کارگری

بیمه مسولیت

بیمه اتش سوزی

بیمه مهندسی

بیمه حوادث وعمر

بیمه درمان

بیمه حمل ونقل

بیمه صندوق تامین خسارت بدنی

بیمه سرنشین وخودرو

بیمه شخص ثالث

الزام بیمه گر به پرداخت حق بیمه

بیمه بازنشستگی

گران فروشی تعزیرات حکومتی

راجع به کالا وارز

تخلفات امور گمرکی

احتکار کالا

تعزیرات امور بهداشتی

قاچاق کالا وارز

قاچاق اثار باستانی

قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مواد مخدر

قاچاق اسلحه ومهمات

قاچاق انسان

قاچاق سوخت

کشت خشخاش و کوکا و شاهدانه برای تولید مواد روانگردان

وارد وارسال وصادر کردن انواع مواد مخدر

نگهداری حمل وخرید وتوزيع لطفا وفروش مواد مخدر

دایر کردن واداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر

استعمال مواد مخدر ویا روان گردان صنعتی غیر دارویی

ساخت وتوليد وخرید وفروش نگهداری الات وادوات مربوط به ساخت واستعمال مواد مخدر ویا روانگردان های صنعتی غیر دارویی

فراری دادن یا پناه دادن محکومین مواد مخدر که تحت تعقیب ویا دستگير شده اند

اخفا ویا محل ادله جرم مجرمان

قراردادن مواد مخدر یا الات وادوات استعمال برای متهم کردن دیگری

ازادی مشروط

تخفیف تبدیل مجازات

عفو عمومی

اعلام گذشت ورضایت

مرور زمان جرایم

کانون اصلاح وتربیت

اعاده دادرسی

تجمیع مجازاتها

مرخصی زندانیان

تعلیق مجازات

جلب و دستگیری متهمین محکومین

قرار تامین خواسته کیفری

ضرر وزیان ناشی از جرم

رد مال و توقیف اموال

سو پیشینه کیفری

اقامت

اثبات تابعیت

عبور غیر مجاز از مرز

تمدید روادید

اتباع بیگانه

ممنوع الخروج کردن

هیات حل اختلاف گمرکی

مهاجرت

اخذ مجوز خروج از کشور

ازدواج با بیگانگان

سلب تابعیت

ضبط وتوقیف کالا

کارت بازرگانی

اینتر پل

حمل ونقل بین المللی

 جرایم علیه اشخاص

قتل عمد

قتل غیر عمد

آدم ربایی

اسید پاشی

ایراد صدمات بدني

امتناع از تحویل یا تحصیل طفل

اخاذی

افشای اسرار

افشای سئوالات امتحانی

اخلال درنظم و آرامش عمومی

استفاده از علایم و البسه نظامی

بی احتیاطی در رانندگی ( فوت یا صدمه )

بازداشت غیر قانونی

ترك نفقه

تهدید به قتل

توهین و افتراء

توهین به مقدسات

تمرد نسبت به مامور دولت

جرایم اطفال

جرایم علیه اطفال

حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط ...)

خوداری از كمك به مصدومین

رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت

سقط جنين

سوء قصد به مقامات

غصب عناوین و مشاغل

فرار زندانيان

قسم و شهادت دروغ

قتل عمد و غیر عمد

گواهی خلاف واقع

مشروبات الكلی

مزاحمت تلفنی

مزاحمت بانوان

جرایم علیه اموال

ارتشاء

اختلاس

کلاهبرداری

سرقت

جعل

استفاده از سند مجعول

خیانت در امانت

خرید مال مسروقه

صدور چك بلامحل

تبانی برای بردن مال غیر

تصرف در اموال دولتی

تخریب و اتلاف اموال

تصرف عدواني

مزاحمت و ممانعت از حق

معامله به قصد فرار از دین

معامله معارض

فروش مال غیر

ثبت ملك غیر

قماربازی و ربا خواری

اصل49 و اصل 88 قانون اساسی

سرقت و مفقودی چک

جرایم علیه امنیت کشور

محاربه و جاسوسي

افساد فی الارض

اقدام علیه امنیت نظام

اخلال در نظام اقتصادی كشور

افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

خرابکاری در صنایع و تاسيسات

عضویت در گروههای مخالف نظام

سایر جرایم

جرایم انتخاباتی

جرایم سیاسی

جرایم نظامی

جرایم مطبوعاتی

جرایم نظام پزشكی

جرایم نظام مهندسی

جرایم نظام صنفی

جرایم مربوط به آب

جرایم مربوط به پلمپ

جرایم مربوط به اموات

جرایم مربوط به تامین اجتماعی

جرایم حفظ و گسترش فضای سبز

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

جرایم سایبری و رایانه ای

جرایم حمل و نقل

جرایم بودجه

جرایم پست

تخلفات انتظامی قضات

 اثبات زوجیت

انکار زوجیت

اثبات نسب

نفی نسب

اثبات کفالت ( تحت تکفل بودن)

اثبات رجوع

ثبت واقعه رجوع

ثبت واقعه طلاق

اجازه ازدواج ( عدم استیذان از ولی )

الزام به بذل مدت

الزام به ثبت ازدواج

استرداد جهیزیه

اعلام تمکین

الزام به تمکین

الزام به تهیه مسکن

مطالبه مهریه

مطالبه نفقه

مطالبه نحله و اجرت المثل

تعیین مهرالمثل

تعدیل مهریه

تقسیط مهریه

تعدیل تقسیط مهریه

تعدیل نفقه

تقسیط نفقه معوقه

اثبات وقوع طلاق

طلاق به در خواست زوج

طلاق به در خواست زوجه

طلاق توافقی

گواهی عدم امکان سازش

تقاضای تنفیذ طلاق

ابطال ثبت واقعه رجوع

ابطال ثبت واقعه طلاق

ابطال ثبت واقعه ازدواج

فسخ نکاح / بطلان نکاح

تجویز ازدواج مجدد

تغییر جنسیت

اهداء جنین

فرزند خواندگی (درخواست سرپرستی)

ملاقات فرزند

تعیین تاریخ ومدت ملاقات

حضانت و استرداد فرزند

سلب حضانت

تحویل فرزند

تقسیط نفقه فرزند

صدور اجازه خروج از کشور

ممانعت از خروج فرزند از کشور

منع اشتغال همسر

اعلام نشوز

اثبات بلوغ

درباره ما

دفتر حقوقی معز (خدمات وکیل در تهران) با استفاده از روش وکالت در موسسات حقوقی کشور انگلستان،در زمینه های مشاوره حقوقی ،دفاع و طرح دعوی واخذ وکالت،پس از مراجعه افراد جهت حل مشکل حقوقی خود،ابتدا با تشکیل جلسه مشاوره توسط کارشناسان حقوقی، نسبت به بررسی موضوع با حضور مراجعه کننده اقدام می نماید. در صورت هر گونه سوال می توانید به صورت آنلاین با کاشناسان ما در تماس باشید.

HefzTaem.ir

Call Now

X
موسسه حقوقی روشنی معز
در حال بروز رسانی سایت هستیم
0912-1321268
0936-1231268