loading
Placeholder

اثبات بلوغ

صدور حكم رشد ھمه اشخاص می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است توانایی اجرای حق را نداشته باشند که ... ادامه مطلب