loading
Placeholder

اثبات بلوغ

صدور حكم رشد ھمه اشخاص می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است توانایی اجرای حق را نداشته باشند که ... ادامه مطلب
Placeholder

اثبات کفالت

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد ... ادامه مطلب