loading

الزام به تمکین

الزام به تمکین

(الزام به تمکین) تمکین در فرهنگ فارسی معین به دو معنی فرمان بردن و قبول کردن آمده است.

در اصطلاح حقوقی تمکین به دو معنی عام و خاص به کار برده می شود.

تمکین عام :

تمکین عام به اطاعت زوجه از همسر خود در امور زندگی زناشویی میگویند. مثل قبول سکونت در

خانه ای که شوهر انتخاب کرده است، مگر این که انتخاب مسکن توسط زوجه از شروط ضمن عقد

نکاح بوده باشد که در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر داشته است :

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده

شده باشد. حسن معاشرت زوجه با همسر خود هم از دیگر مصادیق تمکین عام میباشد. اگر زنی

حسن معاشرت نداشته باشد ناشزه محسوب می شود و برابر

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نفقه به او تعلق نمی گیرد.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می دارد :

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.همچنین

ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مقرر داشته است که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

تمکین خاص :

تمکین خاص به نزدیکی زن با شوهر می گویند و ناظر بر اطاعت کردن زن از همسر خود در مسائل

جنسی متعارف خواهد بود که با توجه به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مذکور اگر الزام به تمکین: تمکین

در فرهنگ فارسی معین به دو معنی فرمان بردن و قبول کردن آمده است. در اصطلاح

حقوقی تمکین به دو معنی عام و خاص بکار برده می شود.

تمکین عام :

تمکین عام به اطاعت زوجه از همسر خود در امور زندگی زناشویی میگویند. مثل قبول سکونت

در خانه ای که شوهر انتخاب کرده است، مگر این که انتخاب مسکن توسط زوجه از شروط ضمن

عقد نکاح بوده باشد که در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر داشته است :

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده

شده باشد. حسن معاشرت زوجه با همسر خود هم از دیگر مصادیق تمکین عام میباشد. اگر زنی

حسن معاشرت نداشته باشد ناشزه محسوب می شود و برابر

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نفقه به او تعلق نمی گیرد.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می دارد :

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. همچنین

ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مقرر داشته است که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

تمکین خاص :

تمکین خاص به نزدیکی زن با شوهر می گویند و ناظر بر اطاعت کردن زن از همسر خود در مسائل

جنسی متعارف خواهد بود که با توجه به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مذکور اگر بدون هیچ مانع شرعی

و عقلی زوجه تمکین نکند، ناشزه می باشدبا توجه به مطالب فوق الذکر گاهی مواردی پیش

می آید که امکان تمکین زوجه وجود ندارد.

موارد موجه عدم تمکین زوجه

۱ .در مواردی که زن در دوره عادت ماهانه خود و نفاس است ،می تواند مانع ایجاد

رابطه زناشویی با همسر خود شود .

۲ .مرد دارای امراض مقاربتی باشد که در آن موارد، زن می تواند از تمکین خاص امتناع کند.

که به این مورد در ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی اشاره شده است.

ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی مقرر داشته است :

هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی

با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواد بود.

۳ .طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی

یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند. و در صورت ثبوت مظنه ی

ضرر مزبور ،محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل

مزبور ، معذور است، نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود. اگر زن ثابت کند که بودن در یک

مسکن با شوهر برای او ضرر بدنی،مالی و یا شرافتی دارد می تواند تمکین نکند.

۴. حق حبس زوجه باکره ای که همچنان اقدام به تمکین عام نکرده باشد.

۵. عدم تهیه منزل مناسب سکونت برای زوجه.

برای الزام زوجه به تمکین ابتدا زوج باید با ارسال اظهارنامه رسمی و یا تهیه استشهادیه ای که

ثابت نماید با وجود مهیا بودن همه شرایط زندگی، برای دعوت زوجه برای مراجعه به منزل مشترك

اقدام نموده است، به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست الزام به تمکین

را ثبت نماید. بنابراین دادگاه به دادخواست مذکور رسیدگی و در صورت اثبات ناشزه بودن زن حکم

بر الزام وی به تمکین صادر خواهد نمود. از آثار عدم تمکین زن از مرد، عدم تکلیف قانونی مرد بر

پرداخت نفقه وصدور مجوز بر ازدواج مجدد برای مرد خواهد بود.

با توجه به اینکه :

در قانون برای الزام زوجه بر تمکین مقررات خاصی پیش بینی نشده است. بنابراین صدور حکم بر

الزام به تمکین از جمله احکامی نمی باشد که دارای ضمانت اجرایی عملی قانونی باشد.

بنابراین پس از قطعیت دادنامه، صرف مراجعه مامور اجرا به محل سکونت زوجه و اعلام مامور

اجرا بر عدم اجرای حکم توسط زوجه، کافی برای اعلام ناشزه بودن زن خواهد بود. برای مشاوره

با موسسه حقوقی معز تماس بگیرید. و بدون هیچ مانع شرعی و عقلی زوجه تمکین نکند، ناشزه

می باشد. با توجه به مطالب فوق الذکر گاهی مواردی پیش می آید

که امکان تمکین زوجه وجود ندارد.

موارد موجه عدم تمکین زوجه

۱ .در مواردی که زن در دوره عادت ماهانه خود و نفاس است ، می تواند مانع ایجاد

رابطه زناشویی با همسر خود شود .

۲ .مرد دارای امراض مقاربتی باشد که در آن موارد، زن می تواند از تمکین خاص

امتناع کند. که به این مورد در ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی اشاره شده است.

ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی مقرر داشته است :

هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی

با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواد بود.

۳ .طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا

مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت

مظنه ی ضرر مزبور ، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد. و مادام که زن در بازگشتن

به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود. اگر زن ثابت کند که بودن در

یک مسکن با شوهر برای او ضرر بدنی،مالی و یا شرافتی دارد می تواند تمکین نکند.

۴. حق حبس زوجه باکره ای که همچنان اقدام به تمکین عام نکرده باشد.

۵. عدم تهیه منزل مناسب سکونت برای زوجه.

برای الزام زوجه به تمکین ابتدا زوج باید با ارسال اظهارنامه رسمی و یا تهیه استشهادیه ای

که ثابت نماید با وجود مهیا بودن همه شرایط زندگی،برای دعوت زوجه برای مراجعه به

منزل مشترك اقدام نموده است. به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و

دادخواست الزام به تمکین را ثبت نماید.بنابراین دادگاه به دادخواست مذکور رسیدگی و در

صورت اثبات ناشزه بودن زن حکم بر الزام وی به تمکین صادر خواهد نمود.

از اثار عدم تمکین زن از مرد:

عدم تکلیف قانونی مرد بر پرداخت نفقه وصدور مجوز بر ازدواج مجدد برای مرد خواهد بود.

با توجه به اینکه در قانون برای الزام زوجه بر تمکین مقررات خاصی پیش بینی نشده است.

بنابراین صدور حکم بر الزام به تمکین از جمله احکامی نمی باشد که دارای  ضمانت اجرایی

عملی قانونی باشد. بنابراین پس از قطعیت دادنامه صرف مراجعه مامور  اجرا به محل سکونت

زوجه و اعلام مامور اجرا بر عدم اجرای حکم توسط زوجه، کافی برای اعلام ناشزه بودن زن

خواهد بود. برای مشاوره با موسسه حقوقی معز تماس بگیرید.

Rate this post

خانواده

لازم به تمکین

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments