loading

بازداشت و مزایده اموال


تقاضای مزایده اموال توقیف شده دادخواستی است که فرد محکوم له بعد از توقیف اموال از دادگاه و مامور مزایده خواهان می شود، بعد از این تقاضا است که تمام اموال ضبط شده طی مراسمی برای فروش و حراج گذاشته می شوند.

اصولی که در توقیف اموال غیر منقول و منقول باید رعایت شود عبارت اند از:

توقیف اموال منقول در محل کار یا محل سکونت، وقتی دادگاه حکم به توقیف اموال منقول را می دهد مامور اجرای امر توقیف باید در محل مورد نظر حضور پیدا کرده و نسبت به ضبط و توقیف اموال محکوم علیه اقدام نماید.

نبود اموال غیر منقول در محل کار یا محل سکونت، گاها پیش می آید به علت اینکه نمی شود مانع از نقل و انتقال اموال غیر منقول شد این اموال در جایی غیر از محل کار یا محل سکونت محکوم علیه موجود باشند در این خصوص مامور توقیف اموال باز باید نسبت به توقیف و ضبط اموال غیر منقول اقدامات لازم را انجام دهد فقط باید مالکیت مال به خوبی برای مامور اجرای توقیف روشن شده باشد.

توجه به اصل میزان تعلقات اشیای مورد توقیف، مامور اجرا در مقام توقیف گاها باید نسبت به توقیف اموالی که از محکوم علیه می کند دقت داشته باشد به این صورت که اشیای هستند که میزان مالکیت آن ها خصوصی می باشد مانند طلا و جواهرات زن و یا موتور سیکلت مرد، و یا اینکه زوجین در استفاده از اموال مشترکا استفاده نمایند، برای همین مامور توقیف و ضبط باید اموالی را توقیف نماید که مالکیت محکوم علیه در آن اموال به ثبت رسیده باشد.

چگونگی مزایده اموال منقول و غیر منقول

دقت به نوع تصرف اموال غیر منقول، یک ویژگی که در اموال غیر منقول وجود دارد این هست که اگر مال غیر منقول در تصرف شخصی دیگر باشد این می تواند دلیل بر مالکیت فرد متصرف مال باشد مگر اینکه در خصوص این تصرف ادعای وجود داشته باشد. برای همین زمانی مامور توقیف می تواند این چنین مالی را توقیف نماید که شخص متصرف مال ادعای بی مالکیتی نسبت به مال کند.

توقیف اموال ضایع شدنی، مامور توقیف باید نسبت به اموال غیر منقولی که توقیف می کند کوشا باشد چرا که اموال ضایع شدنی و یا اموالی که با توقیف آن مستلزم خرج هزینه های سنگین می شود نباید توقیف شوند مانند توقیف میوه جات.

توقیف اموال مشاع، همانطور که می دانید اموال مشاع اموالی هستند که علاوه بر محکوم علیه دیگر شرکای وجود دارند که در ملک یا مال سهم دارند بنابراین مامور توقیف باید نسبت به توقیف مال مشاع دقت داشته باشد و ببیند که چه مقدار از سهم مال مشاع مربوط به فرد محکوم علیه است و همان سهم یا قسمت از مال را توقیف نماید.

توقیف ملک در جریان ثبت شدند، گاهی اوقات ممکن است مورد توقیف در جایی به ثبت نرسیده باشد یعنی محکوم علیه برای مال غیر منقول خود همانند ملک دادخواست تنظیم سند مالکیت نداده است در این صورت توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پرونده ثبتی قید می گردد و ملک نمی تواند در معرفی نقل و انتقال قرار گیرد.

صورت برداری اموال منقول توسط مامور توقیف، مامور توقیف اموال باید در تنظیم صورت برداری اموال توقیف شده تمام دقت خود را داشته باشد چرا که مالی از محکوم علیه که برای توقیف معرفی می شود باید با تمام جزئیات در صورت نامه مامور توقیف ثبت شود مشخصاتی از جمله وزن، اندازه، حجم و مواردی از این قبیل. و نکته ی که در تنظیم صورت برداری اموال توقیف شده باید دقت شود این هست که این تنظیم باید بدون خط خوردگی و الحاقی و پاک کردن باشد و در صورت وجود همچین علائمی مامور توقیف باید صادقانه دلایل وجود این علائم را توضیح دهد.

دادخواست تبدیل مال توقیف شده بدین منظور است که گاها پیش می آید که محکوم علیه بعد از توقیف مال توقیف شده در خصوص توقیف مال، خواهان یا خواستار این می باشد که مال دیگری از خود را برای توقیف در اختیار مامور توقیف قرار دهد که قانون گذار در خصوص این تبدیل اموال توقیف شده هیچ مانعی نگذاشته است.

گاها پیش می آید که برای مال توقیف شده در برنامه حراج و به مزایده گذاشتن خریدار پیدا می شود اما محکوم علیه یا مدیون تقاضا می کند که این مال در جلسه دوم مزایده به فروش برسد که در صورت وجود این امر هزینه ی اجرای مزایده دوم بر عهده ی محکوم علیه می باشد.

منع نقل و انتقال مال توقیف شده، یکی دیگر از آثار توقیف اموال این هست که اموالی که توقیف می شوند چه مالک آن ها محکوم علیه باشد چه شخص ثالث دیگر باید تا تعیین تکلیف مزایده و فروش اموال باید به همان شیوه ی که توقیف شده اند دست نخورده باقی بمانند. این حکم هم برای اموال منقول است و هم غیر منقول و هیچگونه تفاوتی در منع انتقال آن ها وجود ندارد.

مزایده ملک ۶۵ هزار متر مربعی امیرمنصور آریا به دلیل معوقات مالیاتی | شهرآرانیوز

حراج اموال منقول طبق ماده 179 در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 تا 12 صبح بعمل می آید و در صورتی که این روز تعیین شده با تعطیلی مصادف شود. قانون گذار روز بعد از تعطیلی را برای حراج و به مزایده گذاشتن اموال در نظر گرفته است.

تعیین قیمت برای مال توقیف شده، برای تعیین قیمتی که برای شروع مزایده مال توقیف شده می توان در نظر گرفت باید گفت که این تعیین قیمت می تواند یا توسط مامور مزایده صورت بگیرد و یا توسط محکوم له یا محکوم علیه که آن هم در صورت تراضی و راضی بودن طرفین برای شروع قیمت مزایده است و در صورت عدم حضور طرفین یعنی محکوم علیه و محکوم له مامور ارزیابی یا مزایده خود قیمتی برای مزایده اموال را در نظر می گیرد.

محل نگهداری اموال توقیف شده، محل نگهداری اموال توقیف شده باید در همان محلی باشد که مال توقیف شده باشد مگر اینکه نقل و انتقال مال توقیف شده ضرورت داشته باشد که تشخیص آن هم توسط مامور توقیف می باشد.

تقاضای توقیف مال مورد وثیقه:

ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی بیان دارد، در صورتی که تقاضای توقیف برای مالی از طرف محکوم له وجود داشته باشد و آن مال، توقیف شده در وثیقه دینی دیگری از محکوم علیه بوده باشد تقاضای توقیف محکوم له نسبت به مازاد آن مال مورد توقیف قبلی مورد قبول است و نسبت به اصل مال بلااثر می باشد.

تقاضای مزایده اموال توقیف شده:

بعد از توقیف اموال منقول و غیر منقول نوبت به فروش و به مزایده گذاشتن اموال می رسد برای همین محکوم له می تواند تقاضای مزایده اموال توقیف شده را از دادگاه یا مراجع قضایی خواستار باشد که در خصوص نحوه ی مزایده و محل فروش اموال توقیف شده محکوم علیه و محکوم له می تواند با هم تراضی داشته باشند فقط نکته ی که در خصوص مزایده باید نسبت به آن دقت داشت این هست که قبل از مزایده اموال، باید آگهی مزایده و به حراج گذاشتن اموال در روزنامه ها و یا رسانه های مربوطه صورت گیرد.

تقاضای مزایده اموال توقیف شده برای چه اموالی تعریف نشده است:

توقیف اموال منقول و یا غیر منقول به دلایل متفاوتی ممکن است اتفاق بیفتد از ورشکستگی محکوم علیه گرفته تا بدهکار بودن آن بابت پرداخت مهریه و یا نفقه، برای همین بعد از توقیف اموال و اجرای مزایده ممکن است به علت اعتراض های پی در پی محکوم علیه مبنی بر اینکه مالی که برای توقیف و مزایده انتخاب شده است جز مستثنیات دین می باشد می تواند مانع از اجرای روند مزایده برای اموال توقیف شده باشد برای همین تا توقیف و مزایده گذاشتن آن اموال امکان اتفاق افتادن وقایع متفاوت می تواند تعیین کننده باشد برای همین قبل از هر چیزی دانستن اموالی که جزء مستثنیات دین باشد می تواند کمکی خوبی باشد برای محکوم علیه و محکوم له. از جمله این اموال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
  • آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
  • وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیش وران و کشاورزان.
  • اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشند.

ارتباط تقاضای مزایده اموال توقیف شده با وکیل

وکیل فردی است عالم به مواد قانون و تبصره هاست، بدین منظور که او به خوبی می داند در جریانات توقیف و مزایده گذاشتن اموال محکوم علیه چه کار های ممکن است از فرد محکوم علیه سر بزند تا برای فرار از دین شروع به انتقال اموال به غیر نماید، و همین طور یک وکیل به خوبی می داند که برای جلوگیری از فرار از دین محکوم علیه چه راهکارهای را باید دنبال کند، بنابراین حضور یک وکیل متخصص در این حوزه می تواند خیلی تعیین کننده و سرنوشت ساز باشد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل تقاضای مزایده اموال توقیف شده بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در تقاضای مزایده اموال توقیف شده متخصص باشند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای تقاضای مزایده اموال توقیف شده چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ی اخذ وکیل برای تقاضای مزایده اموال توقیف شده معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید

Rate this post

ثبت

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها