loading

ابطال ثبت واقعه طلاق

ابطال ثبت واقعه طلاق - بهتریم وکیل تهران و کرج

ابطال ثبت واقعه طلاق - بهتریم وکیل تهران و کرج


ابطال ثبت واقعه طلاق:

بطلان هر واقعه حقوقی در صورتی می تواند مورد ادعای اشخاص قرار گیرد که آن واقعه حقوقی فاقد شرایط اساسی قانونی انجام آن باشد.
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند،با رعایت شرایط مقرر در این قانون و مراجعه به دادگاه ،تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
بنابراین برای وقوع ثبت طلاق چه به صورت رجعی، چه به صورت بائن،تشریفاتی برای انجام آن لازم و ضروری می باشد که عدم رعایت هرکدام از شرایط مذکور ،می تواند موجب ابطال ثبت واقعه طلاق شود.
با ابطال واقعه طلاق در دادگاه،همه تکالیف مرد وزن نسبت به یکدیگر،به حالت قبل از طلاق باز می گردد.
مانند تکلیف مرد به پرداخت نفقه. هم چنین زوجه در صورتی که بدون رعایت شرایط مقرر قانونی به اخذ طلاق و ثبت آن اقدام نموده باشد،زوج می تواند تقاضای ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

موارد و مصادیق ابطال ثبت واقعه طلاق در مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۴۳ قانون مدنی به شرح ذیل امده است.

۱ . طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد .( ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی) بنابراین طلاق با حضور یک نفر مرد و یک نفر زن صحیح نمی باشد.
۲ .طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است. مانند اینکه، شخصی بگوید همسرم را طلاق میدهم به شرط این که فلان ملک خود رابه من منتقل نماید.
۳ .ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد. بنابراین چنانچه بعد از صدور طلاق مشخص شود که مصلحت مولی علیه رعایت نشده است، طلاق مجنون دائمی صحیح نخواهد بود.
۴ .طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست،مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود و یا غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.بنابراین چنانچه واقعه طلاق در حال عادت زنانگی ثبت شود، طلاق صورت گرفته صحیح نبوده و قابل ابطال می باشد.

برای دریافت مشاوره ابطال ثبت وقعه طلاق به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

۵ .طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد. طهر در لغت به معنای پاکی وطهر به اعتبار وقوع و عدم وقوع آمیزش در زمان آن به طهر مواقعه و طهر غیر مواقعه تقسیم می شود. طهری که در ایام آن مرد با همسرش آمیزش کرده است طهر مواقعه گفته می شود که از شرایط صحت طلاق وقوع آن در طهر غیر مواقعه است. طهر غیر مواقعه ،طهری است که در ایام آن آمیزش صورت نگرفته است. بنابراین در صورتی که طلاق در زمان طهر مواقعه صورت گرفته باشد صحیح نمی باشد.
۶ .طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که، از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
٧.در مواردی که نوع طلاق با موارد قانونی متفاوت باشد، بنابراین در صورتی که طلاق باید به صورت بائن ثبت می شد، لیکن طلاق رجعی ثبت، یا به عکس بوده باشد، موجب ابطال ثبت واقعه طلاق خواهد بود.

موارد عدم رعایت قانون حمایت ازخانواده که موجب ایطال واقعه ثبت طلاق می شود.

۱ .مطابق ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم سازش یا حکم مربوطه از سوی دادگاه مجاز است.
بنابراین ثبت واقعه طلاق بدون مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم سازش فاقد اعتبار قانونی می باشد.
۲ .برابر ماده ۳۹ قانون حمایت از خانواده ثبت طلاق موکول به تادیه کلیه حقوق مالی زوجه است و طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.
بنابراین ثبت واقعه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زوجه بدون رضایت او منجر به ابطال واقعه طلاق خواهد بود.
۳ .برابر ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشکی ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است،مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند وعدم رعایت ان موجب بطلان واقعه طلاق می شود.
۴. حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.
بنابراین ثبت واقعه طلاق، قبل از انقضای مهلت فرجامی صحیح نبوده و موجب بطلان واقعه طلاق خواهد بود.

برای دریافت مشاوره ابطال ثبت وقعه طلاق به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

۵ .مدت اعتبار حکم طلاق ۶ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای رای فرجام خواهی است.لذا هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تقدیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر شود، سردفتر به زوجین ابلاغ میکند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او ازاجرای ان، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می شود.در صورت اعلام عذر از سوی زوج ، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از او دعوت به عمل می آید.
۶ .مطابق ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده، در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری،صورت جلسه میشود.
ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است،مگر اینکه زوج رضایت به ثبت داشته باشد.
در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع، صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت میشود.
صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر ، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد.
در صورت درخواست زوجه ، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع به وی اعطا می شود.
در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع ، طلاق ثبت می شود.
بنابراین عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این ماده،منجر به ابطال ثبت واقعه طلاق می گردد.

برای دریافت مشاوره ابطال ثبت وقعه طلاق به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

۷ .مطابق تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ،ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که به پیشنهاد وزارت خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی میشوند امکان پذیر است.
ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار فوق و کنسولگری ثبت نماید.
بنابراین عدم رعایت شرایط ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور موجب عدم تایید وابطال ان در دادگاههای ایران خواهد بود.

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال ثبت واقعه طلاق :

1- تصویر مصدق سند طلاق (اجباری)

2- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

 

*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

1- استماع شهادت شهود و مطلعين.
2- درخواست جلب نظر کارشناس.
3- درخواست استعلام.
4- شماره پرونده استنادي.
5- ساير دلايل و منضمات.
6- استعلام نظر پزشکی قانونی.
7- تحقیقات محلی

منبع : گروه وکلای بازرگان

Rate this post

خانواده

ابطال ثبت وقعه طلاقبهترین وکیل تهرانبهترین وکیل کرجتیم حفظثبت وقعه طلاقدادخواستدفتر وکالتصیغهطلاققانونقانون مدنیمحمود روشنی معزمشاوره رایگانمصلحت مولیوقعه طلاقوکالتنامهوکیل

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مرتضی
مرتضی
4 سال قبل

خانمم من را مجبور به طلاق نمود.طلاق ما در دفتر بدون رای عدم سازش صورت گرفته.حضانت طفل یک ونیم ساله بچه ام که فلج مغزی است به من داده شد در محضر. خانمم در طهر مواقعه بوده.
چند درصد امکان ابطال موجود است

3sotweb
3sotweb
4 سال قبل
پاسخ به  مرتضی

سلام
لطفا با شماره های 02188903539-09121321268 تماس بگیرید

کاربران ناشناس
کاربران ناشناس
4 سال قبل

سلام خسته نباشيد. من و همسرم براي بار سوم در سال ٩٣ از هم جدا شديم. هيچ كدوم از طلاق هامون بعلت توافقي بودن و لج بازي و عجله اي بودن در ظهر مواقعه انجام نشده. الان نياز به يك وكيل خبره داريم تا بتونه حكم ابطال واقعه طلاق رو برامون بگيره

Heydar
Heydar
4 سال قبل

سلام منظور از طلاق در طهر مواقعه برای هر دو نفر در این سوال معلوم نیست ولی در صورتی که زن و مرد اقرار به طلاق در طهر مواقعه داشته باشند ،دادگاه رسیدگی وحکم بر ابطال طلاق صادر خواهد کرد در غیر اینصورت باید طلاق در طهر مواقعه ثابت گردد.به هر حال در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری هست که جهت هماهنگی با شماره تلفن وکیل تماس گرفته شود.