loading

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها - بهترین وکیل تهران و کرج

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها - بهترین وکیل تهران و کرج


برای دریافت مشاوره از بهترین وکیل ملکی تهران به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن
مستقر گردیده است. یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها «عوارض» است که با گستردگی قوانین و مقررات
مربوط به ان اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون
شهرداریها قانون مستقلی را که شخصیت مجزایی از شهرداری دارد برای رسیدگی به این امور تحت عنوان
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری پیش بینی نموده است. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها: از انجائیکه
شهرداری نهادی قانونی، عمومی و مردمی است و هر چند جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود لیکن با
توجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری محول کرده است؛

 

 ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور در قانون پیش بینی شده است که تحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها مخفی می گردند. در قانون شهرداری ها مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است از جمله کمیسیون مندرج در ماده 8 قانون نوسازی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها کمیسیون ماده 77 و کمیسیون ماده 100 می
باشند.

 

یکی از کمیسیون هایی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان با آن سر و کار دارند کمیسیون مقرر در ماده 77
قانون شهرداری هاست. ماده 77: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی
مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون
مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود. طبق مقررات اسناد لازم
الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرا ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور
اجرائیه و وصول طلب شهردرای مبادرت نماید ملاحظه می شود که باتوجه به اینکه هر شهروندی به نحوی
عوارض به شهرداری پرداخت می کند. مثل عوارض نوسازی، عوارض شغلی واقع در حوزه استحفاظی
شهر، عوارض نقل و انتقال، عوارض سالیانه اتومبیل عوارض ساخت و سازی و زیربنا و غیره، لزوماً در
صورت اعتراض به میزان عوارض به نحوه وصول آن می تواند شکایت خود را به کمیسیون ماده 77 تسلیم
نماید. اعضا و هیئت کمیسیون به دعوت شهرداری جهت رسیدگی به اعتراضات تشکیل جلسه داده و در
صورت لزوم اعتراض حضوری مودی را نیز استماع و دلایل ابزاری وی را بررسی می نماید. صلاحیت
کمیسیون ماده 77: صلاحیت کمیسیون ماده 77 دو نوع است: ذاتی و محلی

 

صلاحیت ذاتی: کمیسیون ماده 77 درمورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 می باشد، همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است.

 

ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها سال 1346 بیان می دارد: «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی
از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از
مواد قانون شهرداری مصوب 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در
این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران
تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است.»

 

صلاحیت محلی: صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است
که درحوزه آن مستقر گردیده است، در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون 77 قرار دارد جای
تردید نیست. به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی، حریم و محدوده خارج از حریم، شهر
قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا براساس مواد 101 و
100 قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده
است به عبارت دیگر قانون شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده نموده است ولی در
خصوص شهرها و شهرک های خارج از حریم و محدوده قانونی شهر و شهرکهای صنعتی اخذ عوارض
توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده 77 نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.

برای دریافت مشاوره از بهترین وکیل ملکی تهران به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

صدور آراء کمیسیون ماده 77: آراء کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون
تشخصیص داده شود. «یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها «عوارض می باشد که با گستردگی قوانین و
مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است» طبق مقررات اسناد لازم
الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 به
صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری
استان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می ماید و در غیاب شورای شهر انتخاب نماینده شورا از طرف
استاندار بعمل خواهد آمد.

 

صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بردو محور اساسی و مهم استوار است. اول قانونی بودن عوارض مورد
مطالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه
داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا قانونا قابل مطالبه می باشد یا خیر مورد رسیدگی قرار می دهد
چنانچه دلایلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود مورد توجه هیئت قرار خواهد گرفت. دوم میزان عوارض
مورد مطالبه و مشمول آن درباره مودی است به عنوان مثال درمورد عوارض شغلی، آیا در مدت مطالبه
نامبرده به شغل موضوع اشتغال داشته؟ یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق با ضوابط می
باشد؟ پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می نماید.

برای دریافت مشاوره از بهترین وکیل ملکی تهران به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

اجرای، اجراییه کمیسیون ماده 77: در این گونه موارد علاوه بر اینکه شهرداری می تواند از سایر اختیارات
قانونی خود استفاده نماید و از طریق اجراء ثبت اقدام کند همان طور که در متن ماده 77 قانون شهرداری ها
مندرج است. اجرای آراء کمیسیونم اده 77 مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد
اجراییه را به متعهد ابلاغ می کندو متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خودرا قادر
به اجرا اجرایی نداند ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد
صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال
متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم الاجرا را از
اموال متعهد بازداشت می کند. البته تمامی اموال متعهد را نمی توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال
مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نمی باشد.

برای دریافت مشاوره از بهترین وکیل ملکی تهران به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

منبع : داوودی

Rate this post

شهرداری

اختیاراتارگان دولتیبهترین وکیل ملکیتهرانتیم حفظدادخواستدادگستریدفتر وکالتساخت و سازسیستم های بررسیشهرداری تهرانشهرداری هاعظیمیهعوارضقانونقانونگذارقلمرو جغرافیاییکرجکمیسیون ماده 77ماده 55مالیاتمحمود روشنی معزمشاورهمشاوره رایگانمشکلاتوکیلوکیل ملکی

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها